Technika pro bioenergetiku.


Informace o studijním programu.


Absolvent má teoretické a praktické poznatky z oblasti výroby biomasy a výrobní techniky s orientací hlavně na výrobu energií z obnovitelných zdrojů, především z biomasy. Integruje technické, biologické, a ekonomické vědomosti potřebné pro zabezpečení výroby elektřiny, tepla, biopaliv a bioolejů využitelných v mobilní technice. Dokáže řešit technické problémy zabezpečení provozu systémů na výrobu a rozvod energií, získaných z obnovitelných zdrojů, především biomasy. Absolvent zná a dokáže provozovat techniku na spracování biomasy, využití energetického potenciálu malých vodních toků, geotermální energie, větrné energie a jejich přeměnu na teplo a elektřinu, tak i na výrobu bionafty a bioetanolu. Absolvent zná konstrukční materiály, konstrukci a pryncipy činností techniky na výrobu biomasy a techniky na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Absolvent je schopný provozovat rozvodné systémy energií získaných z obnovitelných zdrojů. Zvládne zabezečit bezpečný, spolehlivý a bezporuchový provoz uvedené techniky.

Státní zkoušky z předmětů:

 • Bioenergetika.
 • Bioinženýrství.
 • Fyzikální principy v bioenergetice.

 • V rámci studia jsem vystudoval následující předměty.

 • Energetická certifikace.
 • Spolehlivost technických systémů.
 • Projektování výrobních systémů.
 • Metodika konstruování strojů.
 • Počítačová grafika v technické praxi.
 • Aplikace 3D graficky v technické praxi.
 • Automatizace technických procesů.
 • Využití tepelných procesů.