Menu Zavřeno

Technika pro bioenergetiku

Studiem v oboru Technika pro bioenergetiku jsem získal titul inženýr (Ing.). Předmětem zájmu je v tomto oboru výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie, zpracování energetických surovin a obsluha technologií k výrobě energie.

V diplomové práci jsem se věnoval problematice výroby energie prostřednictvím fotovoltaických panelů, přičemž jsem se zaměřil na faktory ovlivňující provoz těchto zařízení. Zkoumaným zařízením byla fotovoltaická elektrárna, která obsahovala fotovoltaické panely monokrystalické a polykrystalické. Panely byly umístěny na pevných stanovištích a také na otočném trackeru, který disponoval automatickým natáčením panelu směrem ke slunečnímu svitu. Vzhledem k tomu, že na elektrárně bylo použito na jednotlivých stanovištích různých druhů měničů, bylo provedeno porovnání výkonu jednotlivých stanovišť i v souvislosti s použitým měničem napětí.

Státní zkoušky z předmětů:

  • Bioenergetika
  • Bioinženýrství.
  • Fyzikální principy v bioenergetice.

Absolvent má teoretické a praktické poznatky z oblasti výroby biomasy a výrobní techniky s orientací hlavně na výrobu energií z obnovitelných zdrojů, především z biomasy. Integruje technické, biologické, a ekonomické vědomosti potřebné pro zabezpečení výroby elektřiny, tepla, biopaliv a bioolejů využitelných v mobilní technice. Dokáže řešit technické problémy zabezpečení provozu systémů na výrobu a rozvod energií, získaných z obnovitelných zdrojů, především biomasy. Absolvent zná a dokáže provozovat techniku na spracování biomasy, využití energetického potenciálu malých vodních toků, geotermální energie, větrné energie a jejich přeměnu na teplo a elektřinu, tak i na výrobu bionafty a bioetanolu. Absolvent zná konstrukční materiály, konstrukci a pryncipy činností techniky na výrobu biomasy a techniky na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Absolvent je schopný provozovat rozvodné systémy energií získaných z obnovitelných zdrojů. Zvládne zabezečit bezpečný, spolehlivý a bezporuchový provoz uvedené techniky.

V rámci studia jsem vystudoval následující předměty.

  • Energetická certifikace.
  • Spolehlivost technických systémů.
  • Projektování výrobních systémů.
  • Metodika konstruování strojů.
  • Počítačová grafika v technické praxi.
  • Aplikace 3D graficky v technické praxi.
  • Automatizace technických procesů.Využití tepelných procesů.